Publications in 2014  
 
   
   

Santoso, Iman; Singh, Ram Sevak; Gogoi, Pranjal Kumar; Asmara, Teguh Citra; Wei, Dacheng; Chen, Wei; Wee, Andrew T. S.; Pereira, Vitor M.; Rusydi, Andrivo

Tunable optical absorption and interactions in graphene via oxygen plasma

PHYSICAL REVIEW B Volume: 89 Issue: 7 Article Number: 075134 Published: FEB 26 2014

   

Zhong, Jian-Qiang; Qin, Xinming; Zhang, Jia-Lin; Kera, Satoshi; Ueno, Nobuo; Wee, Andrew Thye Shen; Yang, Jinlong; Chen, Wei

Energy Level Realignment in Weakly Interacting Donor-Acceptor Binary Molecular Networks

ACS NANO Volume: 8 Issue: 2 Pages: 1699-1707 Published: FEB 2014

   

Wan, Wen; Li, Hui; Huang, Han; Wong, Swee Hang; Lv, Lu; Gao, Yongli; Wee, Andrew Thye Shen

Incorporating Isolated Molybdenum (Mo) Atoms into Bilayer Epitaxial Graphene on 4H-SiC(0001)

ACS NANO Volume: 8 Issue: 1 Pages: 970-976 Published: JAN 2014