2023

 1. Single Atomic Defect Conductivity for Selective Dilute Impurity Imaging in 2D Semiconductors
  Nam Thanh Trung Vu, Leyi Loh, Yuan Chen, Qingyun Wu, Ivan A. Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michel Bosman, Yee Sin Ang, Lay Kee Ang, Maxim Trushin, and Goki Eda
  ACS Nano, doi: /10.1021/acsnano.3c02758

 2. Room-Temperature Photoluminescence Mediated by Sulfur Vacancies in 2D Molybdenum Disulfide
  Yiru Zhu, Juhwan Lim, Zhepeng Zhang, Yan Wang, Soumya Sarkar, Hugh Ramsden, Yang Li, Han Yan, Dibya Phuyal, Nicolas Gauriot, Akshay Rao, Robert L. Z. Hoye, Goki Eda, and Manish Chhowalla
  ACS Nano, doi: /10.1021/acsnano.3c02103

 3. Transient magneto-optical spectrum of photoexcited electrons in the van der Waals ferromagnet Cr2Ge2Te6
  Erica Sutcliffe, Xingjian Sun, Ivan Verzhbitskiy, Theodor Griepe, Unai Atxitia, Goki Eda, Elton J. G. Santos, and J. Olof Johansson
  Physical Review B, doi: /10.1103/PhysRevB.107.174432

 4. Probing spin dynamics of ultra-thin van der Waals magnets via photon-magnon coupling
  Christoph W. Zollitsch, Safe Khan, Nam Vu Thanh Trung, Ivan A. Verzhbitskiy, Dimitrios Sagkovits, James O’Sullivan, Oscar W. Kennedy, Mara Strungaru, Elton J. G. Santos, John J. L. Morton, Goki Eda & Hidekazu Kurebayashi
  Nature Communications, doi: /articles/s41467-023-38322-x

 5. Gate-Tunable Bound Exciton Manifolds in Monolayer MoSe2
  Yuan Chen, Haidong Liang, Leyi Loh, Yiwei Ho, Ivan Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michel Bosman, Andrew A. Bettiol, and Goki Eda
  Nano Letters, doi: /10.1021/acs.nanolett.3c0081

 6. Ferroelectricity in Niobium Oxide Dihalides NbOX2 (X = Cl, I): A Macroscopic- to Microscopic-Scale Study
  Chaofei Liu, Xiuying Zhang, Xinyun Wang, Ziying Wang, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Yan Shao, Goki Eda, Wanxin Sun, Lei Shen, and Kian Ping Loh
  ACS Nano, doi: /10.1021/acsnano.2c09267

 7. Highly Efficient Sum-Frequency Generation in Niobium Oxydichloride NbOCl2 Nanosheets
  Ibrahim Abdelwahab, Benjamin Tilmann, Xiaoxu Zhao, Ivan Verzhbitskiy, Rodrigo Berté, Goki Eda, William L. Wilson, Gustavo Grinblat, Leonardo de S. Menezes, Kian Ping Loh, Stefan A. Maier
  Advanced Optical Materials, doi: /10.1002/adom.202202833

 8. Laser-induced topological spin switching in a 2D van der Waals magnet
  Maya Khela, Maciej Da̧browski, Safe Khan, Paul S. Keatley, Ivan Verzhbitskiy, Goki Eda, Robert J. Hicken, Hidekazu Kurebayashi & Elton J. G. Santos
  Nature Communications, doi: /articles/s41467-023-37082-y

 9. Ultrathin quantum light source with van der Waals NbOCl2 crystal
  Qiangbing Guo, Xiao-Zhuo Qi, Lishu Zhang, Meng Gao, Sanlue Hu, Wenju Zhou, Wenjie Zang, Xiaoxu Zhao, Junyong Wang, Bingmin Yan, Mingquan Xu, Yun-Kun Wu, Goki Eda, Zewen Xiao, Shengyuan A. Yang, Huiyang Gou, Yuan Ping Feng, Guang-Can Guo, Wu Zhou, Xi-Feng Ren, Cheng-Wei Qiu, Stephen J. Pennycook & Andrew T. S. Wee
  Nature, doi: /articles/s41586-022-05393-7

2022

 1. High Sensitivity Spin Defects in hBN Created by High-Energy He Beam Irradiation
  Haidong Liang, Yuan Chen, Chengyuan Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Andrew A. Bettiol
  Advanced Optical Materials, doi: /10.1002/adom.202201941

 2. Van der Waals Epitaxial Growth of 2D Layered Room-Temperature Ferromagnetic CrS2
  Han Xiao, Wenzhuo Zhuang, Leyi Loh, Tao Liang, Anabil Gayen, Peng Ye, Michel Bosman, Goki Eda, Xuefeng Wang, Mingsheng Xu
  Advanced Materials Interfaces, doi: /10.1002/admi.202201353

 3. Optically Active Chalcogen Vacancies in Monolayer Semiconductors
  Zhepeng Zhang, Haidong Liang, Leyi Loh, Yifeng Chen, Yuan Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su Ying Quek, Michel Bosman, Andrew A. Bettiol, Goki Eda
  Advanced Optical Materials, doi: /10.1002/adom.202201350

 4. Electrostatic control of magnetism: Emergent opportunities with van der Waals materials
  Ivan Verzhbitskiy and Goki Eda
  Applied Physics Letters, doi: /10.1063/5.0107329

 5. Giant second-harmonic generation in ferroelectric NbOI2
  Ibrahim Abdelwahab, Benjamin Tilmann, Yaze Wu, David Giovanni, Ivan Verzhbitskiy, Menglong Zhu, Rodrigo Berté, Fengyuan Xuan, Leonardo de S. Menezes, Goki Eda, Tze Chien Sum, Su Ying Quek, Stefan A. Maier & Kian Ping Loh
  Nature Photnics, doi: articles/s41566-022-01021-y

 6. Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials
  Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, Dongzhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang & Jing Wu
  Nature Electronics, doi: articles/s41928-022-00777-z

 7. Phase Matching via Plasmonic Modal Dispersion for Third Harmonic Generation Mode-center
  Zhe Wang, Zhe Wang, Vijith Kalathingal, Yi Wei Ho, Thanh Xuan Hoang, Hong-Son Chu, Yongxin Guo, José C. Viana-Gomes, Goki Eda, Christian A. Nijhuis
  Advanced Science, doi: 10.1002/advs.202201180

 8. Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification
  Xinyun Wang, Yuzhou Zhao, Xiao Kong, Qi Zhang, Hong Kuan Ng, Sharon Xiaodai Lim, Yue Zheng,Xiao Wu, Kenji Watanabe, Qing-Hua Xu, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh,Song Jin, Kian Ping Loh, Feng Ding, Wanxin Sun, and Chorng Haur Sow
  ACS Nano, doi: 10.1021/acsnano.2c01625

 9. Data-driven discovery of high performance layered van der Waals piezoelectric NbOI2
  Yaze Wu, Ibrahim Abdelwahab, Ki Chang Kwon, Ivan Verzhbitskiy, Lin Wang, Weng Heng Liew, Kui Yao, Goki Eda, Kian Ping Loh, Lei Shen, Su Ying Quek
  Nature Communications, doi: articles/s41467-022-29495-y

2021

 1. In-Plane Field-Driven Excitonic Electro-Optic Modulation in Monolayer Semiconductor
  Daniele Vella, Marcelo B. Barbosa, Paolo E. Travisanutto, Ivan Verzhbitskiy, Justin Yong Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kotaro Kajikawa, Goki Eda
  Advanced Optical Materials, doi: 10.1002/adom.202102132

 2. Mode-center Placement of Monolayer WS2 in a Photonic Polymer Waveguide
  Angelina Frank, Justin Zhou, James A. Grieve, Ivan Verzhbitskiy, José Viana-Gomes, Leyi Loh, Michael Schmid, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Alexander Ling
  Advanced Optical Materials, doi: 10.1002/adom.202101684

 3. In-Plane Anisotropic Nonlinear Optical Properties of Two-Dimensional Organic–Inorganic Hybrid Perovskite
  Zhihui Chen, Qi Zhang, Menglong Zhu, Hao Chen, Xinyun Wang, Si Xiao, Kian Ping Loh, Goki Eda, Jianqiao Meng, Jun He
  The Journal of Physical Chemistry Letters, doi: acs.jpclett.1c01890

 4. Tuning photoresponse of graphene-black phosphorus heterostructure by electrostatic gating and photo-induced doping
  Yanpeng Liu, Ming Yang, Junpeng Lu, Ying Liu, Hongwei Liu, Erwen Zhang, Wei Fu, Junyong Wang, Zhenliang Hu, Jun Yin, Goki Eda, Shijie Wang, Jiabao Yi, Ajayan Vinu, Kian Ping Loh
  Chinese Chemical Letters, doi: 10.1016/j.cclet.2021.06.079

 5. Impurity-Induced Emission in Re-Doped WS2 Monolayers
  Leyi Loh, Yifeng Chen, Junyong Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Qi Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew TS Wee, Michel Bosman, Su Ying Quek, Goki Eda
  Nano Letters, doi: 10.1021/acsnanolett.1c10439

 6. Observation of the Out-of-Plane Polarized Spin Current from CVD Grown WTe2
  Shuyuan Shi, Jie Li, Chuang-Han Hsu, Kyusup Lee, Yi Wang, Li Yang, Junyong Wang, Qisheng Wang, Hao Wu, Wenfeng Zhang, Goki Eda, Gengchiau Liang, Haixin Chang, Hyunsoo Yang
  Advanced Quantum Technologies, doi: 10.1002/qute.202100038

 7. Hexagonal Boron Nitride Crystal Growth from Iron, a Single Component Flux
  Jiahan Li, Junyong Wang, Xiaotian Zhang, Christine Elias, Gaihua Ye, Dylan Evans, Goki Eda, Joan M Redwing, Guillaume Cassabois, Bernard Gil, Pierre Valvin, Rui He, Bin Liu, James H Edgar
  ACS nano, doi: 10.1021/acsnano.1c00115

 8. Room-temperature nonlinear Hall effect and wireless radiofrequency rectification in Weyl semimetal TaIrTe4
  Dushyant Kumar, Chuang-Han Hsu, Raghav Sharma, Tay-Rong Chang, Peng Yu, Junyong Wang, Goki Eda, Gengchiau Liang, Hyunsoo Yang
  Nature Nanotechnology, 1-5, doi: 10.1038/s41565-020-00839-3

2020

 1. Electron tunneling at the molecularly thin 2D perovskite and graphene van der Waals interface
  Kai Leng, Lin Wang, Yan Shao, Ibrahim Abdelwahab, Gustavo Grinblat, Ivan Verzhbitskiy, Runlai Li, Yongqing Cai, Xiao Chi, Wei Fu, Peng Song, Andrivo Rusydi, Goki Eda, Stefan A Maier, Kian Ping Loh
  Nature Communications 11 (1), 1-8, doi: 10.1038/s41467-020-19331-6

 2. Optoelectronic Properties of a van der Waals WS2 Monolayer/2D Perovskite Vertical Heterostructure
  Qixing Wang, Qi Zhang, Xin Luo, Junyong Wang, Rui Zhu, Qijie Liang, Lei Zhang, Justin Zhou Yong, Calvin Pei Yu Wong, Goki Eda, Jurgen H Smet, Andrew TS Wee
  ACS Applied Materials & Interfaces, doi: 10.1021/acsami.0c14398

 3. Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides
  Leyi Loh, Zhepeng Zhang, Michel Bosman, Goki Eda
  Nano Research, 1-14, doi: 10.1007/s12274-020-3013-4

 4. Excitonic Energy Transfer in Heterostructures of Quasi-2D Perovskite and Monolayer WS2
  Qi Zhang, Eric Linardy, Xinyun Wang, Goki Eda
  ACS nano, doi: 10.1021/acsnano.0c03893

 5. Polarized Light‐Emitting Diodes Based on Anisotropic Excitons in Few‐Layer ReS2
  Junyong Wang, Yong Justin Zhou, Du Xiang, Shiuan Jun Ng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda
  Advanced Materials 32 (32), 2001890, doi: 10.1002/adma.202001890

 6. Controlling the magnetic anisotropy in Cr2Ge2Te6 by electrostatic gating
  Ivan A Verzhbitskiy, Hidekazu Kurebayashi, Haixia Cheng, Jun Zhou, Safe Khan, Yuan Ping Feng, Goki Eda
  Nature Electronics, doi: 10.1038/s41928-020-0427-7

 7. Hexagonal Boron Nitride Single Crystal Growth from Solution with a Temperature Gradient
  Jiahan Li, Chao Yuan, Christine Elias, Junyong Wang, Xiaotian Zhang, Gaihua Ye, Chaoran Huang, Martin Kuball, Goki Eda, Joan M Redwing, Rui He, Guillaume Cassabois, Bernard Gil, Pierre Valvin, Thomas Pelini, Bin Liu, James H Edgar
  Chemistry of Materials, doi: 10.1021/acs.chemmater.0c00830

 8. Disorder-driven two-dimensional quantum phase transitions in LixMoS2
  Ivan Verzhbitskiy, Damien Voiry, Manish Chhowhalla, Goki Eda
  2D Materials, doi: 10.1088/2053-1583/ab8690

 9. Measuring valley polarization in two-dimensional materials with second-harmonic spectroscopy
  Yi Wei Ho, Henrique Guimaraes Rosa, Ivan A Verzhbitskiy, Manuel José de Lima Ferreira Rodrigues, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Goki Eda, Vitor M Pereira, Jose Carlos Viana Gomes
  ACS Photonics, doi: 10.1021/acsphotonics.0c00174

 10. Harnessing exciton-exciton annihilation in two-dimensional semiconductors
  Eric Linardy, Dinesh Yadav, Daniele Vella, Ivan A Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fabian Pauly, Maxim Trushin, Goki Eda
  Nano letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.9b04756

 11. Electro‐Optic Upconversion in van der Waals Heterostructures via Nonequilibrium Photocarrier Tunneling
  Eric Linardy, Maxim Trushin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda
  Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.202001543

 12. Domain Engineering in ReS2 by Coupling Strain during Electrochemical Exfoliation
  Wei Yu, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Junyong Wang, Tun Seng Herng, Teng Ma, Zhiyu Zhu, Jun Ding, Goki Eda, Stephen J Pennycook, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh
  Advanced Functional Materials, doi: 10.1002/adfm.202003057

2019

 1. Anomalous Broadband Spectrum Photodetection in 2D Rhenium Disulfide Transistor
  Du Xiang, Tao Liu, Junyong Wang, Peng Wang, Lin Wang, Yue Zheng, Yanan Wang, Jing Gao, Kah‐Wee Ang, Goki Eda, Weida Hu, Lei Liu, Wei Chen
  Advanced Optical Materials, doi: 10.1002/adom.201901115

 2. Spin dynamics study in layered van der Waals single-crystal Cr2Ge2Te6
  S Khan, CW Zollitsch, DM Arroo, H Cheng, I Verzhbitskiy, A Sud, YP Feng, G Eda, H Kurebayashi
  Physical Review B, doi: 10.1103/PhysRevB.100.134437

 3. All-electric magnetization switching and Dzyaloshinskii–Moriya interaction in WTe2/ferromagnet heterostructures
  Shuyuan Shi, Shiheng Liang, Zhifeng Zhu, Kaiming Cai, Shawn D Pollard, Yi Wang, Junyong Wang, Qisheng Wang, Pan He, Jiawei Yu, Goki Eda, Gengchiau Liang, Hyunsoo Yang
  Nature nanotechnology, doi: 10.1038/s41565-019-0525-8

 4. Polarity tunable trionic electroluminescence in monolayer WSe2
  Junyong Wang, Fanrong Lin, Ivan Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jens Martin, Goki Eda
  Nano Letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03215

 5. Growth of Nb-Doped Monolayer WS2 from Liquid-Phase Precursor Mixing
  Ziyu Qin, Leyi Loh, Junyong Wang, Xiaomin Xu, Qi Zhang, Benedikt Haas, Carlos Alvarez, Hanako Okuno, Justin Zhou Yong, Thorsten Schultz, Norbert Koch, Jiadong Dan, Stephen J Pennycook, Dawen Zeng, Michel Bosman, Goki Eda
  ACS nano, doi: 10.1021/acsnano.9b05574

 6. Exciton Polarization and Renormalization Effect for Optical Modulation in Monolayer Semiconductors
  Jiang Pu, Keichiro Matsuki, Leiqiang Chu, Yu Kobayashi, Shogo Sasaki, Yasumitsu Miyata, Goki Eda, Taishi Takenobu
  ACS nano, doi: 10.1021/acsnano.9b03563

 7. All-electric magnetization switching and Dzyaloshinskii–Moriya interaction in WTe2/ferromagnet heterostructures
  Shuyuan Shi, Shiheng Liang, Zhifeng Zhu, Kaiming Cai, Shawn D Pollard, Yi Wang, Junyong Wang, Qisheng Wang, Pan He, Jiawei Yu, Goki Eda, Gengchiau Liang, Hyunsoo Yang
  Nature nanotechnology, doi: 10.1038/s41565-019-0525-8

 8. Highly Stable Two‐Dimensional Tin (II) Iodide Hybrid Organic–Inorganic Perovskite Based on Stilbene Derivative
  In‐Hyeok Park, Leiqiang Chu, Kai Leng, Yu Fong Choy, Wei Liu, Ibrahim Abdelwahab, Ziyu Zhu, Zhirui Ma, Wei Chen, Qing‐Hua Xu, Goki Eda, Kian Ping Loh
  Advanced Functional Materials, 1904810, doi: 10.1002/adfm.201904810

 9. Sub-Picosecond Carrier Dynamics Induced by Efficient Charge Transfer in MoTe2/WTe2 van der Waals Heterostructures
  Kyusup Lee, Jie Li, Liang Cheng, Junyong Wang, Dushyant Kumar, Qisheng Wang, Mengji Chen, Yang Wu, Goki Eda, Elbert EM Chia, Haixin Chang, Hyunsoo Yang
  ACS nano 13 (8), 9587-9594, doi: 10.1021/acsnano.9b04701

 10. Giant gate-tunable bandgap renormalization and excitonic effects in a 2D semiconductor
  Zhizhan Qiu, Maxim Trushin, Hanyan Fang, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, AH Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu
  Science advances 5 (7), eaaw2347, doi: 10.1126/sciadv.aaw2347

 11. High Energy Gain Upconversion in Monolayer Tungsten Disulfide Photodetectors
  Qixing Wang, Qi Zhang, Xiaoxu Zhao, Yu Jie Zheng, Junyong Wang, Xin Luo, Jiadong Dan, Rui Zhu, Qijie Liang, Lei Zhang, Johnny Wong, Xiaoye He, Yuli Huang, Xinyun Wang, Stephen J Pennycook, Goki Eda, Andrew TS Wee
  Nano letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.9b02136

 12. Controlled Aqueous Synthesis of 2D Hybrid Perovskites with Bright Room-Temperature Long-Lived Luminescence
  Qi Zhang, Yujin Ji, Zhihui Chen, Daniele Vella, Xinyun Wang, Qing-Hua Xu, Youyong Li, Goki Eda
  The journal of physical chemistry letters 10, 2869-2873, doi: 10.1021/acs.jpclett.9b00934

 13. Phase coherent transport in bilayer and trilayer MoS2
  Leiqiang Chu, Indra Yudhistira, Hennrik Schmidt, Tsz Chun Wu, Shaffique Adam, Goki Eda
  arXiv preprint arXiv:1904.08597, doi: 10.1103/PhysRevB.100.125410

 14. Modulating Charge Density Wave Order in a 1T-TaS2/black Phosphorus Heterostructure
  Ziying Wang, Leiqiang Chu, Linjun Li, Ming Yang, Junyong Wang, Goki Eda, Kian Ping Loh
  Nano letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.8b04805

 15. Nonlinear magnetotransport shaped by Fermi surface topology and convexity
  Pan He, Chuang-Han Hsu, Shuyuan Shi, Kaiming Cai, Junyong Wang, Qisheng Wang, Goki Eda, Hsin Lin, Vitor M Pereira, Hyunsoo Yang
  Nature communications 10 (1), 1290, doi: 10.1038/s41467-019-09208-8

 16. Crested two-dimensional transistors
  Tao Liu, Song Liu, Kun-Hua Tu, Hennrik Schmidt, Leiqiang Chu, Du Xiang, Jens Martin, Goki Eda, Caroline A Ross, Slaven Garaj
  Nature nanotechnology, 1, doi: 10.1038/s41565-019-0361-x

 17. Suppressed out-of-plane polarizability of free excitons in monolayer WSe2
  Ivan A Verzhbitskiy, Daniele Vella, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda
  ACS Nano, doi: 10.1021/acsnano.8b08905

 18. Elastomeric Waveguide on-Chip Coupling of an Encapsulated MoS2 Monolayer
  Filip Auksztol, Daniele Vella, Ivan Verzhbitskiy, Kian Fong Ng, Yi Wei Ho, James A Grieve, José Viana-Gomes, Goki Eda, Alexander Ling
  ACS Photonics 6 (3), 595-599, doi: 10.1021/acsphotonics.8b01493

 19. Effects of structural phase transition on thermoelectric performance in lithium-intercalated Molybdenum Disulfide (LixMoS2)
  Hong Kuan Ng, Anas Abutaha, Damien Voiry, Ivan Verzhbitskiy, Yongqing Cai, Gang Zhang, Yi Liu, Jing Wu, Manish Chhowalla, Goki Eda, Kedar Hippalgaonkar
  ACS applied materials & interfaces, doi: 10.1021/acsami.8b22105

 20. Layered Hybrid Perovskites for Highly Efficient Three‐Photon Absorbers: Theory and Experimental Observation
  Shunbin Lu, Feng Zhou, Qi Zhang, Goki Eda, Wei Ji
  Advanced Science 6 (4), 1801626, doi: 10.1002/advs.201801626

2018

 1. Electroluminescent Devices Based on 2D Semiconducting Transition Metal Dichalcogenides
  Junyong Wang, Ivan Verzhbitskiy, Goki Eda
  Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.201802687

 2. Molecularly thin two-dimensional hybrid perovskites with tunable optoelectronic properties due to reversible surface relaxation
  Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Wei Fu, Xiao Chi, Na Guo, Zhihui Chen, Zhongxin Chen, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda, Kian Ping Loh
  Nature materials 17 (10), 908, doi: 10.1038/s41563-018-0164-8

 3. Photoluminescence upconversion by defects in hexagonal boron nitride
  Qixing Wang, Qi Zhang, Xiaoxu Zhao, Xin Luo, Calvin Pei Yu Wong, Junyong Wang, Dongyang Wan, Thirumalai Venkatesan, Stephen J Pennycook, Kian Ping Loh, Goki Eda, Andrew TS Wee
  Nano Letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.8b02804

 4. Microstructure and Elastic Constants of Transition Metal Dichalcogenide Monolayers from Friction and Shear Force Microscopy
  Xiaomin Xu, Thorsten Schultz, Ziyu Qin, Nikolai Severin, Benedikt Haas, Sumin Shen, Jan N Kirchhof, Andreas Opitz, Christoph T Koch, Kirill Bolotin, Jürgen P Rabe, Goki Eda, Norbert Koch
  Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.201803748

 5. Emergence of photoluminescence on bulk MoS2 by laser thinning and gold particle decoration
  Lili Gong, Qi Zhang, Liangjun Wang, Jianfeng Wu, Cheng Han, Bo Lei, Wei Chen, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh, Chorng Haur Sow
  Nano Research, doi: 10.1007/s12274-018-2037-5

 6. Interlayer screening effects in WS2/WSe2 van der Waals hetero-bilayer
  Rajeev Kumar, Ivan Verzhbitskiy, Francesco Giustiniano, Themistoklis PH Sidiropoulos, Rupert F Oulton, Goki Eda
  2D Materials, doi: 10.1088/2053-1583/aad255

 7. Excitonic Properties of Chemically Synthesized 2D Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Nanosheets
  Qi Zhang, Leiqiang Chu, Feng Zhou, Wei Ji, Goki Eda
  Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.201704055

 8. Characterization of the second-and third-harmonic optical susceptibilities of atomically thin tungsten diselenide
  Henrique G Rosa, Ho Yi Wei, Ivan Verzhbitskiy, Manuel JFL Rodrigues, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Goki Eda, Vitor M Pereira, Jose CV Gomes
  Scientific reports 8 (1), 10035, doi: 10.1038/s41598-018-28374-1

 9. Vapor-Liquid-Solid Growth of Monolayer MoS2 Nanoribbons
  Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Wen Zhao, Jing Wu, Zhuo Wang, Zehua Hu, Youde Shen, Dai-Ming Tang, Junyong Wang, Qi Zhang, Hai Zhu, Leiqiang Chu, Weijie Zhao, Chang Liu, Zhipei Sun, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada, Wei Chen, Qing-Hua Xu, Andrew Thye Shen Wee, Kazu Suenaga Feng Ding, Goki Eda
  Nature materials 17 (6), 535, doi: 10.1038/s41563-018-0055-z

 10. Reconfiguring crystal and electronic structures of MoS 2 by substitutional doping
  Joonki Suh, Teck Leong Tan, Weijie Zhao, Joonsuk Park, Der-Yuh Lin, Tae-Eon Park, Jonghwan Kim, Chenhao Jin, Nihit Saigal, Sandip Ghosh, Zicong Marvin Wong, Yabin Chen, Feng Wang, Wladyslaw Walukiewicz, Goki Eda, Junqiao Wu
  Nature communications 9 (1), 199, doi: 10.1038/s41467-017-02631-9

 11. Selectively Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation from Monolayer Tungsten Diselenide on Flexible Substrates
  Zhuo Wang, Zhaogang Dong, Hai Zhu, Lei Jin, Ming-Hui Chiu, Lain-Jong Li, Qing-Hua Xu, Goki Eda, Stefan A Maier, Andrew TS Wee, Cheng-Wei Qiu, Joel KW Yang
  ACS nano, doi: 10.1021/acsnano.7b08682

 12. Revealing the Atomic Defects of WS2 Governing Its Distinct Optical Emissions
  Yung‐Chang Lin, Shisheng Li, Hannu‐Pekka Komsa, Li‐Jen Chang, Arkady V Krasheninnikov, Goki Eda, Kazu Suenaga
  Advanced Functional Materials 28 (4), doi: 10.1002/adfm.201704210

2017

 1. Efficient carrier-to-exciton conversion in field emission tunnel diodes based on MIS-type van der Waals heterostack
  Shunfeng Wang, Junyong Wang, Weijie Zhao, Francesco Giustiniano, Leiqiang Chu, Ivan Verzhbitskiy, Justin Zhou Yong, Goki Eda
  Nano Letters, doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02617

 2. Water‐Catalyzed Oxidation of Few‐Layer Black Phosphorous in Dark Environment
  Zehua Hu, Qiang Li, Bo Lei, Qionghua Zhou, Du Xiang, Zhiyang Lyu, Fang Hu, Junyong Wang, Yinjuan Ren, Rui Guo, Eda Goki, Li Wang, Cheng Han, Jinlan Wang, Wei Chen
  Angewandte Chemie International Edition, doi: 10.1002/anie.201705012

 3. Rapid visualization of grain boundaries in monolayer MoS 2 by multiphoton microscopy
  Lasse Karvonen, Antti Säynätjoki, Mikko J Huttunen, Anton Autere, Babak Amirsolaimani, Shisheng Li, Robert A Norwood, Nasser Peyghambarian, Harri Lipsanen, Goki Eda, Khanh Kieu, Zhipei Sun
  Nature communications 8, 15714, doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02617

 4. Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers
  Shinichiro Mouri, Wenjing Zhang, Daichi Kozawa, Yuhei Miyauchi, Goki Eda, Kazunari Matsuda
  Nanoscale 9 (20), 6674-6679, doi: 10.1039/C7NR01598D

 5. Two-step fabrication of single-layer rectangular SnSe flakes
  Jizhou Jiang, Calvin Pei Yu Wong, Jing Zou, Shisheng Li, Qixing Wang, Jianyi Chen, Dianyu Qi, Hongyu Wang, Goki Eda, Daniel HC Chua, Yumeng Shi, Wenjing Zhang, Andrew Thye Shen Wee
  2D Materials, doi: 10.1088/2053-1583/aa6aec

 6. Determination of Crystal Axes in Semimetallic T′‐MoTe2 by Polarized Raman Spectroscopy
  J Wang, X Luo, S Li, I Verzhbitskiy, W Zhao, S Wang, SY Quek, G Eda
  Advanced Functional Materials, doi: 10.1002/adfm.201604799

 7. Significantly enhanced optoelectronic performance of tungsten diselenide phototransistor via surface functionalization
  Bo Lei, Zehua Hu, Du Xiang, Junyong Wang, Goki Eda, Cheng Han, Wei Chen
  Nano Research 10 (4), 1282-1291, doi: 10.1007/s12274-016-1386-1

 8. Chemical Stabilization of 1T′ Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity
  SJ Tan, Ibrahim Abdelwahab, Zijing Ding, Xiaoxu Zhao, Tieshan Yang, GZ Loke, Han Lin, Ivan Verzhbitskiy, Sock Mui Poh, Hai Xu, Chang Tai Nai, Wu Zhou, Goki Eda, Baohua Jia, Kian Ping Loh
  Journal of the American Chemical Society 139 (6), 2504, doi: 10.1021/jacs.6b13238

 9. High-Performance TMD Field Effect Transistors at Room Temperature
  Tao Liu, Song Liu, Kun-Hua Tu, Goki Eda, Caroline A Ross, Slaven Garaj
  APS Meeting Abstracts

 10. Ultrafast charge transfer dynamics pathways in two-dimensional MoS 2–graphene heterostructures: a core-hole clock approach
  Yunier Garcia-Basabe, Alexandre R Rocha, Flávio C Vicentin, Cesar EP Villegas, Regiane Nascimento, Eric C Romani, Emerson C de Oliveira, Guilhermino JM Fechine, Shisheng Li, Goki Eda, Dunieskys G Larrude
  Physical Chemistry Chemical Physics 19 (44), 29954-29962, doi: 10.1039/C7CP06283D

 11. Chalcogenide Nanosheets: Optical Signatures of Many-Body Effects and Electronic Band Structure
  Ivan Verzhbitskiy, Goki Eda
  Inorganic Nanosheets and Nanosheet-Based Materials, 133-162, doi: 10.1007/978-4-431-56496-6_5

 12. Nonlinear optical properties of a one-dimensional coordination polymer
  Min Liu, Hong Sheng Quah, Shuangchun Wen, Junyong Wang, P Sanjay Kumar, Goki Eda, Jagadese J Vittal, Wei Ji
  Journal of Materials Chemistry C, doi: 10.1039/C6TC05372F

 13. Topological Weyl phase transition in MoxW1-x Te2
  Ilya Belopolski, Daniel S Sanchez, Yukiaki Ishida, Peng Yu, Songtian S Zhang, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Xingchen Pan, Hong Lu, Hao Zheng, Su-Yang Xu, Baigeng Wang, Guang Bian, Da-Wei Fu, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Shuang Jia, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin, M Zahid Hasan
  arXiv preprint arXiv:1612.07793

2016

 1. Characterization of the second-and third-order nonlinear optical susceptibilities of monolayer MoS2 using multiphoton microscopy
  RI Woodward, RT Murray, CF Phelan, REP de Oliveira, TH Runcorn, EJR Kelleher, S Li, EC de Oliveira, GJM Fechine, G Eda, CJS de Matos
  2D Materials 4 (1), 011006, doi: 10.1088/2053-1583/4/1/011006

 2. Enhancing charge-density-wave order in 1T-TiSe2 nanosheet by encapsulation with hexagonal boron nitride
  LJ Li, WJ Zhao, B Liu, TH Ren, G Eda, KP Loh
  Applied Physics Letters 109 (14), 141902, doi: 10.1063/1.4963885

 3. Valence‐band electronic structure evolution of graphene oxide upon thermal annealing for optoelectronics
  Hisato Yamaguchi, Shuichi Ogawa, Daiki Watanabe, Hideaki Hozumi, Yongqian Gao, Goki Eda, Cecilia Mattevi, Takeshi Fujita, Akitaka Yoshigoe, Shinji Ishizuka, Lyudmyla Adamska, Takatoshi Yamada, Andrew M Dattelbaum, Gautam Gupta, Stephen K Doorn, Kirill A Velizhanin, Yuden Teraoka, Mingwei Chen, Han Htoon, Manish Chhowalla, Aditya D Mohite, Yuji Takakuwa
  physica status solidi (a) 213 (9), 2380-2386, doi: 10.1002/pssa.201532855

 4. Engineering Bandgaps of Monolayer MoS2 and WS2 on Fluoropolymer Substrates by Electrostatically Tuned Many‐Body Effects
  Bo Liu, Weijie Zhao, Zijing Ding, Ivan Verzhbitskiy, Linjun Li, Junpeng Lu, Jianyi Chen, Goki Eda, Kian Ping Loh
  Advanced Materials 28 (30), 6457-6464, doi: 10.1002/adma.201504876

 5. Feature issue introduction: two-dimensional materials for photonics and optoelectronics
  Goki Eda, Wei Ji, Fengnian Xia, Hui Zhao
  Optical Materials Express 6 (7), 2458-2459, doi: 10.1364/OME.6.002458

 6. Evidence for fast interlayer energy transfer in MoSe2/WS2 heterostructures
  Daichi Kozawa, Alexandra Carvalho, Ivan Verzhbitskiy, Francesco Giustiniano, Yuhei Miyauchi, Shinichiro Mouri, AH Castro Neto, Kazunari Matsuda, Goki Eda
  Nano letters 16 (7), 4087-4093, doi: 10.1021/acs.nanolett.6b00801

 7. Characterization of the nonlinear susceptibility of monolayer MoS2 using second-and third-harmonic generation microscopy
  Robert I. Woodward, Robert T. Murray, Ciaran F. Phelan, Rafael E. de Oliveira, Shisheng Li, Goki Eda, and Christiano J. de Matos
  CLEO: Science and Innovations, STu1R. 3, doi: 10.1364/CLEO_SI.2016.STu1R.3

 8. Dynamic structural evolution of metal–metal bonding network in monolayer WS2
  Kiran Kumar Amara, Yifeng Chen, Yung-Chang Lin, Rajeev Kumar, Eiji Okunishi, Kazu Suenaga, Su Ying Quek, Goki Eda
  Chemistry of Materials 28 (7), 2308-2314, doi: 10.1021/acs.chemmater.6b00379

 9. Stable Monolayer Transition Metal Dichalcogenide Ordered Alloys with Tunable Electronic Properties
  Teck L Tan, Man-Fai Ng, Goki Eda
  The Journal of Physical Chemistry C 120 (5), 2501-2508, doi: 10.1021/acs.jpcc.5b10739

 10. Exciton–Plasmon Coupling and Electromagnetically Induced Transparency in Monolayer Semiconductors Hybridized with Ag Nanoparticles
  Weijie Zhao, Shunfeng Wang, Bo Liu, Ivan Verzhbitskiy, Shisheng Li, Francesco Giustiniano, Daichi Kozawa, Kian Ping Loh, Kazunari Matsuda, Koichi Okamoto, Rupert F Oulton, Goki Eda
  Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.201504478

 11. Quantum Transport and Observation of Dyakonov-Perel Spin-Orbit Scattering in Monolayer MoS2
  H Schmidt, I Yudhistira, L Chu, AH Castro Neto, B Özyilmaz, S Adam, G Eda
  Physical review letters 116 (4), 046803, doi: 10.1103/PhysRevLett.116.046803

 12. Heterointerface screening effects between organic monolayers and monolayer transition metal dichalcogenides
  Yu Jie Zheng, Yu Li Huang, Yifeng Chen, Weijie Zhao, Goki Eda, Catalin D Spataru, Wenjing Zhang, Yung-Huang Chang, Lain-Jong Li, Dongzhi Chi, Su Ying Quek, Andrew Thye Shen Wee
  ACS nano 10 (2), 2476-2484, doi: 10.1021/acsnano.5b07314

 13. Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1−xTe2
  Ilya Belopolski, Daniel S Sanchez, Yukiaki Ishida, Xingchen Pan, Peng Yu, Su-Yang Xu, Guoqing Chang, Tay-Rong Chang, Hao Zheng, Nasser Alidoust, Guang Bian, Madhab Neupane, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, You Song, Haijun Bu, Guanghou Wang, Shisheng Li, Goki Eda, Horng-Tay Jeng, Takeshi Kondo, Hsin Lin, Zheng Liu, Fengqi Song, Shik Shin, M Zahid Hasan
  Nat Commun. 2016; 7: 13643., doi: 10.1038%2Fncomms13643

 14. Giant photoluminescence enhancement in tungsten-diselenide-gold plasmonic hybrid structures
  Zhuo Wang, Zhaogang Dong, Yinghong Gu, Yung-Huang Chang, Lei Zhang, Lain-Jong Li, Weijie Zhao, Goki Eda, Wenjing Zhang, Gustavo Grinblat, Stefan A Maier, Joel KW Yang, Cheng-Wei Qiu, Andrew TS Wee
  Nat Commun. 2016; 7: 11283., doi: 10.1038/ncomms11283

 15. Effect of oxygen and ozone on p-type doping of ultra-thin WSe2 and MoSe2 field effect transistors
  Shunfeng Wang, Weijie Zhao, Francesco Giustiniano, Goki Eda
  Physical Chemistry Chemical Physics 18 (6), 4304-4309, doi: 10.1039/C5CP07194A

 16. Controlling many-body states by the electric-field effect in a two-dimensional material
  LJ Li, ECT O’Farrell, KP Loh, Goki Eda, B Özyilmaz, AH Castro Neto
  Nature 529, 185–189, doi: 10.1038/nature16175 (Featured in NUS Press Release)

2015

 1. Halide-assisted atmospheric pressure growth of large WSe2 and WS2 monolayer crystals
  Shisheng Li, Shunfeng Wang, Dai-Ming Tang, Weijie Zhao, Huilong Xu, Leiqiang Chu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Goki Eda
  Applied Materials Today 1 (1), 60-66, doi: 10.1016/j.apmt.2015.09.001 (Featured in Materials Today)

 2. Strong optical absorption and photocarrier relaxation in 2-D semiconductors
  Rajeev Kumar, Ivan Verzhbitskiy, Goki Eda
  IEEE Journal of Quantum Electronics 51 (10), 1-6, doi: 10.1109/JQE.2015.2470549

 3. Photoluminescence Properties in Monolayer MoSe2-MoS2 Hetero-Structures
  Shinichiro Mouri, Daichi Kozawa, Goki Eda, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda
  JSAP-OSA Joint Symposia, 15p_2D_8

 4. Efficient interlayer energy transfer via 2D dipole coupling in MoSe2/WS2 heterostructures

  arXiv preprint Arxiv:1509.01875

 5. Quantum Transport Detected by Strong Proximity Interaction at a Graphene–WS2 van der Waals Interface
  ECT O’Farrell, A Avsar, JY Tan, G Eda, B Özyilmaz
  Nano letters 15 (9), 5682-5688, doi: 10.1021/acs.nanolett.5b01128

 6. Colossal ultraviolet photoresponsivity of few-layer black phosphorus
  Jing Wu, Gavin Kok Wai Koon, Du Xiang, Cheng Han, Chee Tat Toh, Eeshan S Kulkarni, Ivan Verzhbitskiy, Alexandra Carvalho, Aleksandr S Rodin, Steven P Koenig, Goki Eda, Wei Chen, AH Castro Neto, Barbaros Özyilmaz
  ACS nano 9 (8), 8070-8077, doi: 10.1021/acsnano.5b01922

 7. Observing grain boundaries in monolayer molybdenum disulphide by multiphoton microscopy
  Lasse Karvonen, Antti Säynätjoki, Babak Amirsolaimani, Shisheng Li, Soroush Mehravar, Nasser Peyghambarian, Harri Lipsanen, Goki Eda, Khanh Kieu, Zhipei Sun
  Nonlinear Optics, NW3B. 1, doi: 10.1364/NLO.2015.NW3B.1

 8. Luminescent Properties of a Water-Soluble Conjugated Polymer Incorporating Graphene-Oxide Quantum Dots
  Penglei Li, Francesco Di Stasio, Goki Eda, Oliver Fenwick, Shane O McDonnell, Harry L Anderson, Manish Chhowalla, Franco Cacialli
  ChemPhysChem 16 (6), 1258-1262, doi: 10.1002/cphc.201402744

 9. Theoretical study of quantum transport in two dimensional MoS2
  Indra Yudhistira, Hennrik Schmidt, Leiqiang Chu, Goki Eda, Shaffique Adam
  Bulletin of the American Physical Society 60

 10. Complex electrical permittivity of the monolayer molybdenum disulfide (MoS2) in near UV and visible
  Bablu Mukherjee, Frank Tseng, Daniel Gunlycke, Kiran Kumar Amara, Goki Eda, Ergun Simsek
  Optical Materials Express 5 (2), 447-455, doi: 10.1364/OME.5.000447

 11. Applied Materials Today
  Shisheng Li, Shunfeng Wang, Dai-Ming Tang, Weijie Zhao, Huilong Xu, Leiqiang Chu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Goki Eda

 12. Valence-band electronic structure evolution of graphene oxide upon thermal annealing for optoelectronics
  H. Yamaguchi, S. Ogawa, D. Watanabe, H. Hozumi, Y. Gao, G. Eda, C. Mattevi, T. Fujita, A. Yoshigoe, S. Ishizuka, L. Adamska, T. Yamada, A. M. Dattelbaum, G. Gupta, S. K. Doorn, K. A. Velizhanin, Y. Teraoka, M. Chen, H. Htoon, M. Chhowalla, A. D. Mohite, Y. Takakuwa
  Phys. Status Solidi A, 213: 2380–2386, doi: 10.1002/pssa.201532855

 13. Electronic transport properties of transition metal dichalcogenide field-effect devices: surface and interface effects
  H. Schmidt, F. Giustiniano, and G. Eda
  Chem. Soc. Rev. Advance Article (2015), doi: 10.1039/C5CS00275C

 14. van der Waals Force: A Dominant Factor for Reactivity of Graphene
  J.H.Lee, A. Avsar, J. Jung, J.Y. Tan, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Natarajan, G. Eda, S. Adam, A.H.C. Neto and B. Ozyilmaz
  Nano Lett. 15, 319 (2015), doi: 10.1021/nl5036012

 15. Spin–orbit proximity effect in graphene
  A. Avsar, J.Y. Tan, T. Taychatanapat, J. Balakrishnan, G. K. W. Koon, Y. Yeo, J. Lahiri, A. Carvalho, A. S. Rodin, E. C. T. O’Farrell, G. Eda, A. H. Castro Neto, B. Özyilmaz
  Nat Commun, 5 (2015), doi: 10.1038/ncomms5875

 16. Electronic structure and optical signatures of semiconducting transition metal dichalcogenide nanosheets
  W. Zhao, R.M. Ribeiro, and G. Eda
  Acc. Chem. Res. 48, 91 (2015), doi: 10.1021/ar500303m

2014

 1. Charge transport in ion-gated mono-, bi-, and trilayer MoS2 field effect transistors
  L. Chu, H. Schmidt, J. Pu, S. Wang, B. Özyilmaz, T. Takenobu, and G. Eda
  Sci. Rep. 4, 7293 (2014), doi: 10.1038/srep07293

 2. Wet chemical thinning of molybdenum disulfide down to its monolayer
  K.K. Amara, L. Chu, R. Kumar, M.Toh and G. Eda
  APL Mat. 2, 092509 (2014), doi: 10.1063/1.4893962

 3. Nonlinear photoluminescence in atomically thin layered WSe2 arising from diffusion-assisted exciton-exciton annihilation
  S. Mouri, Y. Miyauchi, M. Toh, W. Zhao, G. Eda, K. Matsuda
  Physical Review B, 90 (15), 155449 (2014), doi: 10.1103/PhysRevB.90.155449

 4. Photocarrier relaxation pathway in two-dimensional semiconducting transition metal dichalcogenides
  D. Kozawa, R. S. Kumar, A. Carvalho,A. K. Kumar, W. Zhao, S. Wang, M. Toh, R. M. Ribeiro, A. H. Castro Neto, K. Matsuda, G. Eda
  Nat. Comm. 5, 4543 (2014), doi: 10.1038/ncomms5543

 5. Electronic Properties of Graphene Encapsulated with Different Two-Dimensional Atomic Crystals
  A. V. Kretinin, Y. Cao, J. S. Tu, G. L. Yu, R. Jalil, K. S. Novoselov, S. J. Haigh, A. Gholinia, A. Mishchenko, M. Lozada, T. Georgiou, C. R. Woods, F. Withers, P. Blake, G. Eda, A. Wirsig, C. Hucho, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. K. Geim, and R. V. Gorbachev
  Nano Lett. 14, 3270 (2014), doi: 10.1021/nl5006542

 6. Large Thermoelectricity via Variable Range Hopping in CVD Grown Single-layer MoS2
  J. Wu, H. Schmidt, K.K. Amara, X. Xu, G. Eda, B. Özyilmaz
  Nano Lett. 14, 2730 (2014), doi: 10.1021/nl500666m

 7. Electronic transport in graphene-based heterostructures
  J. Y. Tan, A. Avsar, J. Balakrishnan, G. K. W. Koon, T. Taychatanapat, E. C. T. O'Farrell, K. Watanabe, T. Taniguchi, G. Eda, A. H. Castro Neto and B. Özyilmaz
  Appl. Phys. Lett. 104, 183504 (2014), doi: 10.1063/1.4872178

 8. Transport Properties of Monolayer MoS2 Grown by Chemical Vapor Deposition
  H. Schmidt, S. Wang, L. Chu, M. Toh, R. Kumar, W. Zhao, A. H. Castro Neto, J. Martin, S. Adam, B. Özyilmaz, and G. Eda
  Nano Lett. 14, 1909 (2014), doi: 10.1021/nl4046922

 9. Macroporous polymer nanocomposites synthesised from high internal phase emulsion templates stabilised by reduced graphene oxide
  L.L.C. Wong, S. Barg, A. Menner, P.D. Pereira, G. Eda, M. Chowalla, E. Saiz, A. Bismarck
  Polymer 55 395 (2014), doi: 10.1016/j.polymer.2013.09.039

 10. Charge transport and exciton dynamics in 2D semiconductors
  G. Eda
  Proceedings - 2014 Summer Topicals Meeting Series, SUM 2014, art. no. 6902957, pp. 3-4. (2014)

 11. Band nesting and photocarrier relaxation in group 6 transition metal dichalcogenide
  G. Eda
  JSAP-OSA Joint Symposia, JSAP (2014)

2013

 1. Conducting MoS2 Nanosheets as Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction
  D. Voiry, M. Salehi, R. Silva, T. Fujita, M.W. Chen, T. Asefa, V.B. Shenoy, G. Eda and M. Chhowalla
  Nano Lett. 13, 6222 (2013), doi: 10.1021/nl403661s

 2. Origin of Indirect Optical Transitions in Few-Layer MoS2, WS2, and WSe2
  W. Zhao, R.M. Ribeiro, M.L. Toh, A. Carvalho, C. Kloc , A.H. Castro Neto, and G. Eda
  Nano Lett. 13, 5627 (2013), doi: 10.1021/nl403270k

 3. Lattice dynamics in mono- and few-layer sheets of WS2 and WSe2
  W. Zhao, Z. Ghorannevis, K.K. Amara, J.R. Pang, M.L. Toh, X. Zhang, C. Kloc, P.-H. Tan, and G. Eda
  Nanoscale 5, 9677 (2013), doi: 10.1039/C3NR03052K

 4. Enhanced catalytic activity in strained chemically exfoliated WS2 nanosheets for hydrogen evolution
  D. Voiry, H. Yamaguchi, J. Li, R. Silva, D.C.B. Alves, T. Fujita, M.W. Chen, T. Asefa, V.B. Shenoy, G. Eda, and M. Chhowalla
  Nat. Mater 12, 850 (2013), doi: 10.1038/nmat3700

 5. Photoelectrochemical properties of chemically exfoliated MoS2
  L. King, W. Zhao, M. Chhowalla, J. Riley, and G. Eda
  J. Mater. Chem. A, 1, 8935 (2013), doi: 10.1039/C3TA11633F

 6. Two-Dimensional Crystals: Managing Light for Optoelectronics
  G. Eda and S. Maier
  ACS Nano 7, 5660 (2013), doi: 10.1021/nn403159y

 7. Graphene oxide gate dielectric for graphene-based monolithic field effect transistors
  G. Eda, A. Nathan, P. Wöbkenberg, F. Colleaux, K. Ghaffarzadeh, T.D. Anthopoulos, and M. Chhowalla
  Appl. Phys. Lett. 102, 133108 (2013), doi: 10.1063/1.4799970

 8. The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets
  M. Chhowalla, H.S. Shin, G. Eda, L.-J. Li, K. P. Loh and H. Zhang
  Nature Chem. 5, 263 (2013), doi: 10.1038/nchem.1589

 9. Post-fabrication, in situ laser reduction of graphene oxide devices
  C. Petridis, Y.-H. Lin, K. Savva, G. Eda, E. Kymakis, T. D. Anthopoulos, and E. Stratakis
  Appl. Phys. Lett. 102, 093115 (2013), doi: 10.1063/1.4794901

 10. An innovative way of etching MoS2: Characterization and mechanistic investigation
  Y. Huang, J. Wu, X. Xu, Y. Ho, G. Ni, Q. Zou, G. K. W. Koon, W. Zhao, A. H. Castro Neto, G. Eda, C. Shen, B. Özyilmaz
  Nano Res. 6, 200 (2013), doi: 10.1007/s12274-013-0296-8

 11. Evolution of electronic structure in atomically thin sheets of WS2 and WSe2
  W. Zhao, Z. Ghorannevis, L. Chu, M.L. Toh, C. Kloc, P.-H. Tan, and G. Eda
  ACS nano 7, 791 (2013), doi: 10.1021/nn305275h

 12. Observation of wrinkle induced potential drops in biased chemically derived graphene thin film networks
  S. Ladak, J.M. Ball, D. Moseley, G. Eda, W.R. Branford, M. Chhowalla, T.D. Anthopoulos, L. F. Cohen
  Carbon, 64, 35-44. (2013), doi: 10.1016/j.carbon.2013.06.051

2012

 1. Coherent atomic and electronic heterostructures of single layer MoS2
  G. Eda, T. Fujita, H. Yamaguchi, D. Voiry, M. Chen and M. Chhowalla
  ACS nano 6, 7311 (2012), doi: 10.1021/nn302422x

 2. Tunable photoluminescence from graphene oxide
  C.-T. Chien, S.-S. Li, W.-J. Lai, Y.-C. Yeh, H.-A. Chen, I-S. Chen, L.-C. Chen, K.-H. Chen, T. Nemoto, S. Isoda, M. Chen, T. Fujita, G. Eda, H. Yamaguchi, M. Chhowalla and C.-W. Chen
  Angew. Chem. Int. Ed. 51, 6662 (2012), doi: 10.1002/anie.201200474

 3. Free-standing graphene on microstructured silicon vertices for enhanced field emission properties
  E. Stratakis, G. Eda, H. Yamaguchi, E. Kymakis, C. Fotakis and M. Chhowalla
  Nanoscale 4, 3069 (2012), doi: 10.1039/C2NR30622K

2011

 1. Photoluminescence from chemically exfoliated MoS2
  G. Eda, H. Yamaguchi, D. Voiry, T. Fujita, M. Chen and M. Chhowalla
  Nano Lett. 11, 5111 (2011), doi: 10.1021/nl201874w

 2. Field emission from atomically thin edges of reduced graphene oxide
  K. Murakami, H. Yamaguchi, G. Eda, T. Fujita, P. Guan, W. Wang, C. Gong, J. Boisse, S. Miller, M. Acik, K. Cho, Y.J. Chabal, M. Chen, F. Wakaya, M. Takai, M. Chhowalla
  Proceedings of the International Display Workshops, 3, pp. 1775-1778

 3. Partially oxidized graphene as a precursor to graphene
  G. Eda, J. Ball, C. Mattevi, M. Acik, L. Artiglia, G. Granozzi, Y. Chabal, T.D. Anthopoulos, M. Chhowalla
  Journal of Materials Chemistry 2011, 21 (30), 11217-11223 (2011), doi: 10.1039/C1JM11266J

 4. Graphene patchwork
  G. Eda and M. Chhowalla
  ACS nano 5, 4265 (2011), doi: 10.1021/nn202025u

 5. Field emission from atomically thin edges of reduced graphene oxide
  H. Yamaguchi, K. Murakami, G. Eda, T. Fujita, P. Guan, W. Wang, C. Gong, J. Boisse, S. Miller, M. Acik, K. Cho, Y. J. Chabal, M. Chen, F. Wakaya, M. Takai and M. Chhowalla
  ACS Nano 5, 4945 (2011), doi: 10.1021/nn201043a

 6. Partially oxidized graphene as a precursor to graphene
  G. Eda, J. Ball, C. Mattevi, Muge Acik, Luca Artiglia, Gaetano Granozzi, Yves Chabal, T. D. Anthopoulos and M. Chhowalla
  J. Mater. Chem. 21, 11217 (2011), doi: 10.1039/C1JM11266J

 7. Incorporation of reduced graphene oxide in quantum dot sensitized solar cell based on ZnO nanorod
  J. Chen, C. Li, G. Eda, Y. Zhang, W. Deng, W. Lei, D. Chu, B. Wang, M. Chhowalla, and W. I. Milne
  Chem. Comm. 47, 6084 (2011), doi: 10.1039/C1CC10162E

 8. Reduced graphene oxide electrodes for large area organic electronics
  P. H. Wöbkenberg, G. Eda, D.-S. Leem, J. C. de Mello, D. D. C. Bradley,M. Chhowalla and T. D. Anthopoulos
  Adv. Mater. 23, 1558 (2011), doi: 10.1002/adma.201004161

-2010

 1. Direct white light emission from inorganic-organic hybrid semiconductor bulk materials
  W. Ki, J. Li, G. Eda and M. Chhowalla
  J. Mater Chem. 20, 10676 (2010), doi: 10.1039/C0JM02213F

 2. Graphene Oxide as a Chemically Tunable Platform for Optical Applications
  K. P. Loh, Q. Bao, G. Eda, and M. Chhowalla
  Nat. Chem. 2, 1015 (2010), doi: 10.1038/nchem.907

 3. Chemically derived graphene oxide: Towards large-area thin film electronics and opto-electronics
  G. Eda and M. Chhowalla
  Adv. Mater. 22, 2392 (2010), doi: 10.1002/adma.200903689

 4. Graphene and mobile ions: The key to all-plastic, solution-processed light-emitting devices
  P. Matyba, H. Yamaguchi, G. Eda, M. Chhowalla, L. Edman and N. D. Robinson
  ACS Nano 4, 637-642 (2010), doi: 10.1021/nn9018569 (Featured in The Economist)

 5. Highly uniform 300 mm wafer-scale deposition of single and multi-layered chemically derived graphene thin films
  H. Yamaguchi, G. Eda, C. Mattevi, H. Kim, and M. Chhowalla
  ACS Nano 4, 524-528 (2010), doi: 10.1021/nn901496p

 6. Blue photoluminescence from chemically derived graphene oxide
  G. Eda, Y.-Y. Lin, C. Mattevi, H. Yamaguchi, H.-A. Chen, I.-S. Chen, C.-W. Chen, and M. Chhowalla
  Adv. Mater. 22, 505-509 (2009), doi: 10.1002/adma.200901996

 7. Large area deposition of graphene thin films by langmuir-blodgett assembly and their optoelectronic properties
  Kim, H., Mattevi, C., Eda, G., Yamaguchi, H., Kim, H.J., Riman, R.E., Chhowall, M
  2009 International Semiconductor Device Research Symposium, ISDRS '09, art. no. 5378077 (2009)

 8. Evolution of electrical, chemical, and structural properties of transparent and conducting chemically derived graphene thin films
  C. Mattevi, G. Eda, S. Agnoli, S. Miller, K.A. Mkhoyan, O. Celik, D. Mastrogiovanni, G. Granozzi, E. Garfunkel and M. Chhowalla
  Adv. Funct. Mater. 19, 1-7 (2009), doi: 10.1002/adfm.200900166

 9. Insulator to semi-metal transition in graphene oxide
  G. Eda, C. Mattevi, H. Yamaguchi, H. Kim and M. Chhowalla
  J. Phys. Chem. C 113, 15768 (2009), doi: 10.1021/jp9051402

 10. Zinc oxide nanowire networks for macroelectronic devices
  H.E. Unalan, Y. Zhang, P. Hiralal, S. Dalal, D. Chu, G. Eda, K.B.K. Teo, M. Chhowalla W.I. Milne and G.A.J. Amaratunga
  Appl. Phys. Lett. 94, 163501 (2009), doi: 10.1109/NANO.2008.166
  (See also Research Highlight in Nature Nanotechnology)
 11. Atomic and electronic structure of graphene oxide
  K.A. Mkhoyan, A.W. Contryman, J. Silcox, D.A. Stewart, G. Eda, C. Mattevi, S. Miller and M. Chhowalla
  Nano Lett. 9, 1058-1063 (2009), doi: 10.1021/nl8034256

 12. Graphene-based composite thin films for electronics
  G. Eda and M. Chhowalla
  Nano Lett. 9, 814 (2009), doi: 10.1021/nl8035367

 13. Field emission from graphene based composite thin films
  G. Eda, H.E. Unalan, N.L. Rupesinghe, G.A.J. Amaratunga and M. Chhowalla
  Appl. Phys. Lett. 93, 233502 (2008), doi: 10.1063/1.3028339

 14. Transparent and conducting electrodes for organic electronics from reduced graphene oxide
  G. Eda, Y.-Y. Lin, S. Miller, C.-W. Chen, W.-F. Su and M. Chhowalla
  Appl. Phys. Lett. 92, 233305 (2008), doi: 10.1063/1.2937846

 15. Bundling dynamics of single walled carbon nanotubes in aqueous suspensions
  G. Eda, G. Fanchini, A. Kanwal and M. Chhowalla
  J. Appl. Phys. 103, 093118 (2008), doi: 10.1063/1.2919164

 16. Large-area ultrathin films of reduced graphene oxide as a transparent and flexible electronic material
  G. Eda, G. Fanchini and M. Chhowalla
  Nature Nanotech. 3, 270-274 (2008), doi: 10.1038/nnano.2008.83
  (See also News and Views by Prof. John A. Rogers [J. Rogers Nature Nanotech. 3, 254 (2008)]
 17. Bead-to-fiber transition in electrospun polystyrene
  G. Eda and S. Shivkumar
  J. Appl. Polym. Sci. 106, 475-487 (2007), doi: 10.1002/app.25907

 18. Solvent effects on jet evolution during electrospinning of semi-dilute polystyrene solution
  G. Eda, L. Liu and S. Shivkumar
  Eur. Polym. J. 43, 1154-1167 (2007), doi: 10.1016/j.eurpolymj.2007.01.003

 19. Improved conductivity of transparent single-wall carbon nanotube thin films via stable postdeposition functionalization
  B.B. Parekh, G. Fanchini, G. Eda and M. Chhowalla
  Appl. Phys. Lett. 90, 121913 (2007), doi: 10.1063/1.2715027

 20. Flight path of electrospun polystyrene solutions: Effects of molecular weight and concentration
  G. Eda, J. Liu and S. Shivkumar
  Mater. Lett. 61, 1451-1455 (2007), doi: 10.1016/j.matlet.2006.07.052


 21. Bead structure variations during electrospinning of polystyrene
  G. Eda and S. Shivkumar
  J. Mater. Sci. 41, 5704-5078 (2006), doi: 10.1007/s10853-006-0069-9


 22. Bead and fiber morphologies during electrospinning of polystyrene
  G. Eda and S. Shivkumar
  Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings, 3, pp. 1381-1385. (2006)